Drzewo Genealogiczne

Marcelego Władysława Jakuba Strakacza -skierniewickiego patrioty

Władysław Dawid Strakacz

Władysław Dawid Strakacz bezpośredni przodek (dziadek), naszego Honorowego Obywatela Skierniewic, Marcelego Władysława Jakuba Strakacz. W.D. Strakacz urodził się w Warszawie w sylwestra 1849 roku. Został ochrzczony w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela. Akt zarejestrowano pod numerem 453. Dziadek naszego probanta zmarł w wieku 77 lat w dniu 6 marca 1926 roku w Warszawie.

https://strakacz.genealogiapolska.pl/media/Photo-1-100002465-0-Animated.mp4

Welcome!

Przedstawiam Państwu postacie z rodziny Strakacz reprezentatywne dla czasu, w którym żyli, klasy społecznej, którą reprezentowali. Osoby interesujące ze względu na własne pasje i zainteresowania, a przede wszystkim na rzetelnie wykonywaną pracę, której przeważnie poświęcili całe swoje życie. Jest rzeczą znamienną, że często najbliższej rodzinie z trudem przychodzi ustalenie ważnej daty lub miejsca z życiorysu swego antenata. Zdaje sobie sprawę, że nie jest to opracowanie stricte naukowe a jedynie próba pokazania Państwu, korzeni rodziny poszerzone o nakreślenie związków pokrewieństwa i powinowactwa Marcelego, Władysława, Jakuba Strakacz. Starałem się, aby to opracowanie nie było tylko suchym skupiskiem nazwisk i dat, ale historią bogatą w zdjęcia i pamiątki, historię miejsc i otoczenia, wspomnienia i opisy krewnych.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy czynnie wspierali niniejsze przedsięwzięcie. Szczególnie dziękuję seniorowi rodu Panu Stanisławowi Strakaczowi synowi Bernarda Stanisława Strakacz, brata naszego probanta. Pan Stanisław jak sam stwierdził wiele czasu spędził w Skierniewicach i po śmierci syna probanta, Andrzeja był traktowany przez naszego bohatera jak własny syn.

W 1997 r., Rada Miasta Skierniewice nadała Władysławowi, Marcelemu, Jakubowi Strakaczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice", z uznaniem wspominając jego patriotyzm i pracę na rzecz rozkwitu skierniewickiego browaru, a także darowizny na cele społeczne i pomoc dla mieszkańców tego miasta. Uroczystość miała miejsce na XXXIX Sesji Rady Miasta 22 grudnia 1997 r. Na ozdobnym dokumencie opatrzonym pieczęciami miejskimi czytamy: Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice" dla Pana Władysława Strakacz, Rodowitego Skierniewiczanina, wspomnianego przez mieszkańców naszego miasta z wielkim uznaniem i szacunkiem, który kontynuując rozpoczętą przez swoich dziadków pracę doprowadził do rozkwitu skierniewicki browar. Troszczył się nie tylko o swoich pracowników, ale był również wrażliwy i czuły na krzywdę ludzką. Wspierał poprzez wysokie darowizny szlachetne cele społeczne, w tym szpital, szkołę i kościół. Był patriotą. Wykorzystując swoje możliwości pomagał wielu mieszkańcom Skierniewic w czasie I i II wojny światowej". W podpisie Rada Miejska w uznaniu jego zasług"

Oprócz kierowania browarem i zarządzania majątkiem Strobów Władysław Strakacz zajmował się działalnością polityczną w skierniewickiej lokalnej Endecji. W jego domu przy ulicy Przyrynek 42 w Skierniewicach 11 listopada 1918 roku doszło do zebrania miejscowych działaczy politycznych, gdzie zapadły decyzje dotyczące przejęcia władzy w Skierniewicach. Wcześniej jednak podjęto próbę porozumienia się z dowództwem niemieckim, jednak Niemcy odmówili dobrowolnego wydania broni. Podczas rozmów z Niemcami tego samego dnia podjęto decyzję o rozbrojeniu Niemców siłą. To M. Władysław Strakacz jako ówczesny naczelnik OSP (w latach 1917-1919) w Skierniewicach kierował akcją zajęcia budynków Ratusza i Koszar. kierował rozbrajaniem Niemców i przejęciem władzy w mieście.Naczelnik Straży dh Władysław Strakacz zorganizował rozbrajanie okupantów, przyczyniając się walnie do wyzwolenia miasta. Przez zaskoczenie Straż zajęła Ratusz Miejski i rozbroiła znajdujący się tam oddział wojska niemieckiego. Po zdobyciu broni M.W.J. Strakacz podzielił Straż na trzy zastępy, atakując i rozbrajając Niemców w koszarach, magazynach wojskowych oraz na dworcu kolejowym. Do 1919 roku wyłącznie strażacy, stanowią zbrojną Straż Miejską i dopiero po wyborach do Sejmu Ustawodawczego zdają broń. W roku 1921 Władysław Dawid Strakacz pełnił funkcję Radnego Miasta Stołecznego Warszawy. Był członkiem w Komisji Finansowo Budżetowej oraz Komisji Podatkowej dla wymiaru podatku przemysłowego

Robert Adamczyk. http://adamczykowie.com/strakacz-roczniki.pdf

Marceli Władysław Jakub Strakacz

Honorowy Obywatel miasta Skierniewice Marceli, Władysław, Jakub Strakacz, którego postać dla społeczności Skierniewic jest niewątpliwym powodem do dumy. To przedsiębiorca, przemysłowiec, społecznik, naczelnik OSP, lokalny patriota. Urodzony w Warszawie 6 czerwca 1881 r., syn Władysława i Ludwiki z Braulińskich, Władysław Strakacz przez całe niemal życie związany był ze Skierniewicami. Przez blisko 40 lat, od 1907 do 1948 r., prowadził jako właściciel znany, początkowo w guberni warszawskiej później województwie warszawskim, Browar Parowy w Skierniewicach. Jego składy mieściły się w różnych miejscach, min. w Toruniu, Częstochowie w wielu miastach mazowieckich, a w Warszawie przy ul. Chłodnej. Dziś przedstawiam Państwu to opracowanie stanowiące załącznik do graficznego drzewa genealogicznego Marcelego, Władysława, Jakuba Strakacz oraz osób z nim spokrewnionych i spowinowaconych a, których historia na równi z probantem jest pasjonująca i niejednokrotnie powiązana z naszym miastem. Nie bez znaczenia jest rodowód historyczny Skierniewic, a w szczególności dzieje browaru Władysława Strakacz, który należy ocalić od zapomnienia. Dlatego serdecznie dziękuję Zbigniewowi Gradowskiemu, założycielowi Skierniewickiego Bractwa Piwnego, który czynnie włączył się w powyższe opracowanie, udostępniając wiele informacji związanych z historią Skierniewickiego Browaru, a w szczególności starych fotografii związanych z rodziną naszego probanta.